Zamestnanci - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Zamestnanci

Moja škola

VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľka školy:

Zástupcovia školy:  

Mgr. Beáta Prečuchová

Mgr. Daniela Jorčíková - zástupkyňa štatutárky
RNDr. Patrik Bubelíny, PhD. - zástupca pre pedag. činnosť
Mgr. Adriana Zákalická - zástupkyňa pre 1. stupeň

PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI

I. stupeň  Pf1-4  
Triednictvo

Mgr. Bursová Jana 2.B
osobná stránka  
Mgr. Zuzana Farkašová 1.D
Mgr. Fedorová Jana 3.D
osobná stránka  
Mgr. Halgašová Aneta

materská dovolenka
Mgr. Gregušová Bibiana 1.B
Mgr. Kokavcová Petra 1.Š
Mgr. Kramlová Marianna 4.A
osobná stránka    krúžok  projekt Erasmus
Mgr. Kuviková Henrieta 4.B
osobná stránka    krúžok
Mgr. Lukáčová Mariana
3.C
Mgr. Lunterová Andrea
2.D
osobná stránka      
Mgr. Mazúrová Martina
4.E
osobná stránka  
Mgr. Oravkinová Miroslava 2.C
osobná stránka  
Mgr. Sitarčíková-Hrebíčková Jana 1.A
Mgr. Snopková Viera 1.C
Mgr. Sviteková Radka
0.R
Mgr. Švantnerová Janka
materská dovolenka  
Mgr. Turčinová Erika 4.D
osobná stránka
Mgr. Vatamanová Renáta 4.C osobná stránka
PaedDr. Veverková Vlasta 2.A
Mgr. Zákalická Adriana 3.B
Mgr. Žáková Jana 3.A

ŠKOLSKÝ KLUB

Ambrosová Janka

Dandulová Erika   
Mgr. Cipárová Renáta  

Bc. Kňazeová Ľubomíra  

Krnáčová Anna

Bc. Marková Martina  

Mgr. Škultétyová Janka   

Bc. Vrbovská Gabriela    
vedúca ŠKD
osobná stránka  ŠKD  

II. stupeň
Aprobácia
Triednictvo
Mgr. Baková Eva   
M-Dgeom-Inf
5.B  osobná stránka v predmete matematika , v predmete informatika
Mgr. Baxa Martin
Fy-Te
5.C
Mgr. Belková Erika  
Sj-Nj
7.B
Mgr. Boľfová Martina
Rj-Aj
9.A
RNDr. Bubelíny Patrik, PhD.
Ge-De-Sj-Ov

Mgr. Demianová Erika   
Aj-Sj
9.A
Mgr. Faráriková Dáša
Aj-Rj-Ov
6.A
Mgr. Fašková Janka  
Sj-Aj

Mgr. Fogelová Lucia Anj
PaedDr. Giertlová Zuzana
Hv-Rj
8.B
PaedDr. Gondová Kristína
Sj-Vv
9.D
Mgr. Chrenová Janka
Tv
Mgr. Horanská Jana Bi-Inf 6.D
RNDr. Horváthová Dagmar
M-Ch
6.B
Mgr. Jorčíková Daniela  
Z-Tv

Mgr. Kafríková Ľubica
M-Ov
7.C
Mgr. Kleinová Oľga
Aj-Hi 7.A
Mgr. Kobelová Miroslava Nav-Etv
Mgr. Kubejová Andrea Ge-Hi 6.C
Mgr. Kováčiková Lucia
Sj-Ev
materská dovolenka
Mgr. Medveď Miroslav Fy-Nj 5.A
PaedDr. Návoy Peter
Bi-Te 9.B
Mgr. Nevedelová Mária SJL-Fi
Mgr. Paučová Marta
M-Ge

Mgr. Prečuchová Beáta
Rj-Ev-Vv

Mgr. Prečuchová Ľubomíra Rj-Nj
Mgr. Récka Eva
M-Pr
Mgr. Ridzoň Martin
Tv-Bi

Mgr. Rusková Magda
Bi-Ch
7.D
Mgr. Siroková Janka  
SJ-Vv

Mgr. Šebestová Daniela Sj-D 9.C
PhDr. Tichá Andrea
Fi-Hi
8.A
Mgr. Trajteľ Matúš Ge-Tev5.D
Mgr. Veverková Anna Tch
Mgr. Veverková Anna
M-Tp-Ev
8.D

Mgr. Wright Ingrid

Aj

8.C

Výchovný poradca pre II. stupeň
Mgr. Rusnáková Martina


Špeciálny pedagóg
Mgr. Rusnáková Martina


Asistenti

Baranová Ľubica

Budajová Alena

Bc. Dančová Nikola

Krupová Katarína
Sroková Mariana

Mgr. Štulrajterová Monika

Živorová Nikola

NEPEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI

Ekonomické oddelenie

Ing. Goceliaková Erika
Biacovská Františka
Kupcová Anna

Rosiarová Alena


Upratovačky

Beňušová Helena
Dropčová Ľudmila

Černáková Iveta
Lamperová Ľubica

Malastová Jana

Speváková Janka

Strelcová Eva

Školníci

Kupec Miroslav
Prečuch Ondrej


Školská jedáleň

Astalošová Viera

Babničová Alena

Berčíková Daniela

Čajnáková Emília

Daxnerová Jana
Dupejová Katarína
Fillová Ľubica

Giertlová Magdaléna
Havranová Veronika
Odzganová Janka
Parobeková Eva
Zajaková Miriam
vedúca jedálne


hlavná kuchárka

Aktualizované

Návrat na obsah