Rodičovské združenie - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Rodičovské združenie

Darujte 2% z  dane fyzických  a právnických  osôb Rodičovskému  združeniu pri  Základnej   škole Pionierska  2 Brezno.

Viac informácií  TU


Informácie o zmysle činnosti Rady rodičovského združenia.

Nasledujúce informácie sú  pre všetkých rodičov žiakov Základnej školy s Materskou školou Pionierska 2 v Brezne.

Občianskehe združenie – Rada rodičovského združenia pracuje za účelom podpory žiakov  poskytovaním  finančných prostriedkov.
- pozostáva z 11-tich členov, rodičov žiakov ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno
- navrhuje prerozdelenie prostriedkov- rozpočet na každý konkrétny školský rok
- ten sa po prednesení následne schvaľuje na Valnom zhromaždení.
- členovia predkladajú podnety, sťažnosti, návrhy, ktoré sa neskôr riešia s vedením školy
  či už je to spokojnosť alebo nespokojnosť (prístup učiteľov, interiér triedy, správanie  spolužiakov, služby jedálne- čokoľvek a iné)

Členské príspevky navrhované na tento školský rok  spomínaných 10,- Eur za žiaka sú peniaze, ktoré sú určené na účely buď na:
- pomoc vzdelávania: nákup kníh (konkrétne učebnice jazykov, obohatenie kníh do školskej knižnice povinné čítanie a pod.).
- vo veľkej miere finančné príspevky pomáhajú pri organizovaní výletov, lyžiarskych a plaveckých výcvikov, koncoročné výlety

Príklad:
Triede sú pridelené finančné prostriedky na plavecký výcvik, ktorými sa uhradí cestovné – autobus. Náklady pre každého žiaka sú nižšie, čiže zvýhodnení sú v nemalej miere rodičia, ktorí nemusia prispieť na danú  organizovanú činnosť viac peňazí. Týmto istým princípom sú organizované  pytagoriády, rôzne súťaže organizované mimo Brezna, tvorivé dielne počas Veľkonočných a Vianočných sviatkov, rôzne odmeny.

Mnoho rodičov možno ani netuší, akým spôsobom sa dá zlepšiť a vlastne prispieť k rozmanitejšej forme školskej alebo mimoškolskej činnosti. Toto je účelom Občianskeho združenia. Každý rodič dá určite za pravdu, že mu záleží na tom aby možné finančné prostriedky určené na spomínané činnosti boli k dispozícii pre aj jeho dieťa.
Ako to teda bude s tými čo neuhradia poplatok?
Bude Vaše dieťa platiť viac, prípadne sa danej aktivity nezúčastní, pokiaľ nezaplatíte spomínaný poplatok?
Bude sa viesť evidencia detí ktorých rodičia zaplatili a ostatní si budú musieť za dané činnosti priplatiť? Táto téma zostáva stále otvorená.


Prosíme o podnety zo strany rodičov.


                                                                            Rada rodičovského združenia

Rozpočet

Rodičovského združenia pri ZŠ Pionierska 2, Brezno,

 školský rok 2017/2018

 

Príjmy:

čiastka

Zostatok na účte k 31.8.2017

2532,68

Zostatok v pokladni k 31.8.2017

2048,90

Členské príspevky

 6 500,-

Príjmy spolu:

11081,58

 

 

Výdavky:

 

Súťaže a odmeny deťom na súťaže

500,-

Záujmová činnosť ZŠ-  TVD

400,-

Odmeny deťom s čistými jednotkami

1200,-

Materiálne zabezpečenie MŠ

500,-

Príspevok na koncoročný výlet

3900,-

Na činnosť výboru a ostatné služby

70,-

Poplatky banke

70,-

Školský klub detí

900,-

Ostatné výdavky

2541,58

Monitorovanie 9- taci

500,-

Doprava plavecký

500,-

 

 

Výdavky spolu

11081,58

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdavky spolu:

 

 

Brezne, 07. september 2017


Čerpanie rozpočtu

Rodičovského združenia pri ZŠ Pionierska 2, Brezno,

 školský rok 2016/2017

 

Príjmy:

čiastka

Zostatok na účte k 31.8.2016

4451,59

Zostatok v pokladni k 31.8.2014

1201,03

Úroky na účte

0,-

Členské príspevky

6935,-

Podiel 2% dane z príjmu

2141,49

Príjmy spolu:

14729,11

 

 

Výdavky:

 

 

 

Súťaže a odmeny deťom na súťaže

389,56

Záujmová činnosť ZŠ-  TVD

331,08

Odmeny deťom s čistými jednotkami

1030.-

Príspevok na plávanie

2000,-

Materiálne zabezpečenie MŠ

1505,-

Materiálne zabezpečenie ŠKD

798,54

Materiálne zabezpečenie ZŠ

70,-

Príspevok na koncoročný výlet

3900,15

Na činnosť výboru a ostatné služby

53,80

Poplatky banke

69,40

Výdavky spolu:

10147,53

 

Príjmy:       14729,11

Výdaj:        10147,53

Rozdiel:     4581,58

Pokladňa:   2048,90

Účet:           2532,68

Súčet:         4581,58

 

Brezne, 07. september 2017

 

Správa
o činnosti „Kontrolnej a revíznej komisie“ Rady rodičovského združenia pri ZŠ Pionierska 2 v Brezne za šk. rok 2016
/2017    V školskom roku 2016/2017 kontrolná a revízna komisia Rady rodičovského združenia pracovala v zmysle plánu práce a v súlade so smernicami pre uvedené obdobie.

    Komisia kontrolovala konania pravidelných výborových schôdzí členov Rady rodičovského združenia, ale predovšetkým jej činnosť bola zameraná na kontrolu hospodárenia, čerpania a nakladania s finančnými prostriedkami.

    Počas celého školského roka 2016/2017 boli uskutočnené 4 riadne výborové schôdze RRZ. Výborové schôdze sa zaoberali otázkami, ktoré boli podrobnejšie uvedené v Správe o činnosti výboru Rady rodičovského združenia.

Hospodárenie s finančnými prostriedkami

    Kontrolná a revízna komisia priebežne počas celého školského roka 2016/2017 vykonala kontroly čerpania  a hospodárenia s finančnými prostriedkami.
    Pri spomínaných kontrolách neboli zistené žiadne nedostatky, pričom bolo konštatované, že s finančnými prostriedkami bolo nakladané a disponované v zmysle smerníc o dodržiavaní zásad hospodárení.

    Komisia týmto potvrdzuje stav hospodárenia k 31. 8. 2017, ktorý je nasledovný:

                   - bežný účet  2532,68
                   - pokladňa RZ 2048,90

    Správa o činnosti Kontrolnej a revíznej komisie spracovaná v Brezne, 07.septembra 2017.

Aktualizované

Návrat na obsah