O nás - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

O nás

Materské školy

Ako prihlásiť dieťa do predškolského zariadenia a aký je finančný príspevok

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne, po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2020/2021 bude materská škola prijímať v termíne od 04. do 22. mája 2020. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Bližšie informácie budú zverejnené pred zápisom.


Dieťa do predškolského zariadenia možno zaradiť na základe vyplnenia písomnej prihlášky (zápisný lístok), vždy na jeden školský rok.

Finančný príspevok slúži:

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa, ktorý riaditeľke školy odovzdal písomné čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytol len jednej materskej škole:

 • výška mesačného  príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole s trvalým pobytom na území mesta Brezno sa určuje 10,00 EUR na jedno dieťa,
 • výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole s trvalým pobytom mimo územia mesta Brezno sa určuje 20,00 EUR na jedno dieťa,
2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa, ktorý riaditeľovi školy neodovzdal písomné čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytol len jednej materskej škole
 • výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje 35,00 EUR na jedno dieťa.

Celé znenie Smernice o finančnom príspevku nájdete TU.Materská škola Hradby 9 je štvortriedne predškolské zariadenie

s  veľkým výberom rozmanitých  hračiek. Poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti od troch do šesť rokov. Prevádzka MŠ je od 6.30 hod.  do 16.30 hod. V budove MŠ sídli CPPPP, s ktorým spolupracujeme a prednostne nám poskytuje svoje odborné služby deťom zaradeným v našom zariadení.

Tel. kontakt:  048/611 3826, 0948/060 762Materská škola Boženy Němcovej 17 je dvojtriedne predškolské zariadenie

s príjemným rodinným prostredím,  poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti od troch do šesť rokov. Prevádzka MŠ je od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Materské školy uskutočňujú edukáciu  podľa Školského vzdelávacieho programu „Kľúč k poznaniu“. Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti cez aktívne uplatňovanie humanistickej výchovy a vzdelávania /právo na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, právo na rozvoj vlastnej individuality a právo na celostný rozvoj osobnosti/.

Východiskom plnenia cieľov je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením- učenie hrou a čo najprirodzenejšie začleňovanie detí do kolektívu.

Tel. kontakt:  048/611 3368, 0948 084 827Zameranie materských škôl:


 • vytvoriť podnetné, estetické, tvorivé a radostné prostredie v záujme sebauplatňovania prosocionálneho správania

 • zastrešiť sociálnu potrebu detí na spoločenský kontakt s rovesníkmi

 • uplatňovať zdravý spôsob života -organizácia pobytu školy v prírode, plavecký, lyžiarsky výcvik, korčuľovanie, návštevy soľnej jaskyne, bicyklovanie, vychádzky do prírody, a pod.

 • približovať deťom ľudové tradície typické pre oblasť Horehronia

 • zdokonaľovať jazykovú stránku a komunikačné zručnosti detí

 • rozširovať poznatkový systém detí cez inovačné prvky

 • napĺňať potreby detí a uspokojovať ich túžbu po poznaní, podporovať zvedavosť detí

 • dbať o zdravý rast a správny psychosomatický vývin detí

 • využívať pomôcku „Lego-dacta“ v hrových činnostiach a edukačných aktivitách

 • rozvíjať telesnú zdatnosť (športové súťaže, detská olympiáda – školské a okresné kolá), hudobné a výtvarné talenty (krúžková činnosť, okresné prehliadky spevu a tvorivosti detí – Brezniansky slávik, Malí Chalupkovci...)

 • organizovať rôzne kultúrne podujatia – besiedky, karneval, návšteva múzea, knižnice, súťaže, akadémie

 • poskytovať rodičom odborné metodické poradenstvo – za aktívnej spolupráce s poradenskými zariadeniami

 • rozvíjať všetky stránky školskej pripravenosti detí na bezproblémový prechod na  primárny stupeň vzdelávania

Materská škola so sídlom na ul. B. Němcovej

Materská škola so sídlom na ul. Hradby

Aktualizované

Návrat na obsah