Ul. Hradby - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Ul. Hradby

Materské školy

Adresa: Ulica Hradby 9, 977 01 BREZNO

Prevádzka:
Denne, od 6.30 do 16.30 hod.

Cieľ:

Plnenie úloh z programu výchovy a vzdelávania.
Plnenie úloh z programu Škola podporujúca zdravie.

Orientácia a zameranie:

Krúžková činnosť: gymnastický, turistický (za spolupráci s rodičmi), výtvarný-šikovné rúčky, pracovná výchova-práca s netradičným materiálom, spevácky krúžok.
Spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou, ktorá sídli v našej budove.
V jarnom období: bicyklovanie počas pobytu vonku (dopravná výchova), turistické poldenné pobyty v prírode, týždenný pobyt detí v škole v prírode.
V zimnom období: korčuľovanie na zimnom štadióne, sánkovanie a bobovanie, týždenný lyžiarsky výcvik 5-6 ročných detí.

Denný poriadok materskej škôlky:

6.30

otvorenie materskej školy
schádzanie sa detí  (do 7,00 hod. sú deti v II. triede)
hry a hravé činnosti
pohybové a relaxačné cvičenia
edukačné aktivity

8.40 - 9.00

osobná hygiena
desiata – stravovanie, stolovanie

9.00 - 11.30

edukačné aktivity
hry a hr
avé činnosti
pobyt vonku

11.30 - 12.00

osobná hygiena
obed – stravovanie, stolovanie

12.00 - 14.00

osobná hygiena
príprava na odpočinok
odpočinok

14.00 - 14.30

osobná hygiena
olovrant – stravovanie, stolovanie

14.30 - 16.30

hry a hravé činnosti
pobyt vonku
pohybové a relaxačné cvičenia

Aktualizované

Návrat na obsah