5.12. Workshop

Workshop je činnost, která umožňuje vzájemné hodnocení úloh studenty. V "českých" podmínkách není běžným zvykem nechávat studenty, aby si navzájem hodnotili svou práci, ale Moodle je projekt "celosvětového" úsilí, takže se v něm můžete setkat i s příspěvky učebních metod z jiných zemí. Workshop je jednou z nich.

Informace Workshop není zrovna jednoduchý modul (ani na pochopení, ani na používání), takže v této kapitole budou popsány jenom základní prvky. Další informace mohou zájemci načerpat přímo z (anglicky psané) nápovědy v systému Moodle, případně na oficiálních stránkách systému http://www.moodle.org. Pokud vám i toto bude málo, zkuste prohledat internet pomocí některého z vyhledávačů.

Nastavení modulu Workshop

Obrázek 102. Nastavení modulu Workshop

Popis nejdůležitějších položek při nastavování modulu Workshop:

Maximální počet bodů - jaké může být maximální hodnocení v tomto Workshopu. (většinou ponecháváme 100 bodů)
Bodovací strategie - je obecně poněkud rozsáhlejší problematika. Zjednoudšeně řečeno zde můžete nastavit co všechno chcete hodnotit, jakým stylem, apod. Ke každé z nabízených strategií je zde uveden krátký vysvětlující text, který ovšem nemůže nahradit důkladný rozbor v nápovědě Moodle ani osobní zkušenosti.
Nahromaděný - (Accumulative grading) - toto je základní volba. Tato strategie rozdělí každý hodnocený projekt do několka částí (můžete si zvolit počet od 1 do 20), které jsou následně individuálně hodnoceny a komentovány. Hodnocení každé části ovlivňuje výslednou známku (ta je založena na maximálním hodnocení, které jste nastavili).
Nebodováno - (Not Graded) - toto nastavení se používá pro hodnocení, kde studenti mohou práci okomentovat, ale nemohou ji obodovat. Učitel může přiřadit známky ke komentářům, které studenti napsali. Nepřiřazené známky (body) ke komentářům znamenají, že úloha není určená pro oznámkování (pouze pro okomentování).
Množství chyb - (Error Banded) - při tomto stylu je úloha hodnocena na základě množiny ano/ne odpovědí. Hodnocení je pak vytvořeno na základě "Hodnotící tabulky", která uvádí vztah mezi počtem chyb a doporučenou známkou. Například odevzdaná úloha by měla obsahovat 6 nezbytných prvků, "Hodnotící tabulka" pak udává známku za předpokladu, že všechny prvky jsou v práci obsaženy, jestliže jeden prvek chybí, jestliže dva chybí, atd. Jednotlivé prvky mohou mít svou vlastní váhu důležitosti, pokud je jeden důležitější než jiný (v prvotním nastavení mají všechny prvky stejnou váhu).
Kritérium - (Criterion) - při tomto stylu jsou přednastavena určitá kritéria, z nichž si budou hodnotitelé vybírat. Studenti pak vyberou JEDNO kritérium, které se nejvíce "hodí" na hodnocený projekt. Každé kritérium má přiřazeno určité body, takže studenti přiřazením určitého kritéria hodnocenému projektu zároveň přiřadí i body, které jsou s daným kritériem spojeny.
Oddíl - (Rubric) - tento styl je velice podobný tomu předcházejícímu (Kritéria). Akorát zde učitel přiřazuje různé sekce každému projektu. Potom s každou sekcí hodnotitel (student) vybere jeden komentář (kritérium), který se nejvíce hodí na kontrolovaný projekt. Známky z každé sekce jsou kombinovány a dávají výslednou známku.
Počet komentářů, položek hodnocení, bodů, kritérií nebo kategorií v oddílu - určuje, kolik elementů v úloze bude hodnoceno. Je to počet položek, které si přejete vyhodnocovat. Můžete zde například nastavit číslo 3 a studenti budou u odevzdané úlohy hodnotit například styl, obsah a gramatiku. Jestliže je zde nastavena 0, pak skupina může pouze vytvořit jeden hlavní komentář k úloze.
Povolit opakované odevzdání - umožňuje studentům znovu odevzdat jejich úkoly. Tohle může být užitečné pro povzbuzení studentů aby zareagovali na návrhy těch ostatních a poopravili svou práci. Systém pak bude brát v potaz pouze tu nejvyšší známku ze všech úloh, které student odevzdal. (Ta nejvyšší známka je nejvyšší kombinace učitelova a studentského hodnocení.)
Počet hodnocení učitelových ukázek - nutí studenty, aby si prošli jednu nebo více ukázek, které učitel vystavil. Student pak bude muset okomentovat a oznámkovat projekt a poté budou tyto komentáře ohodnoceny ještě učitelem. Student NEBUDE mít možnost odeslat svou vlastní práci dokud neprovede hodnocení učitelem nastavených ukázek.
Počet hodnocení odevzdaných úkolů - nastavuje, kolik jiných projektů může student komentovat a hodnotit.
Sebehodnocení - umožňuje studentům ohodnotit a oznámkovat svou vlastní práci. Pokud má v tomto workshopu student přiděleno ohodnotit celkem pět jiných prací ostatních studentů, pak pokud zde má nastavenou hodnotu "Ano", přibude mu rovněž i hodnocení jeho vlastní práce a tudíž bude nakonec hodnotit 6 prací. Jestliže je tato položka nastavena na "Ano" a žádné jiné práce nejsou studentovi přiděleny k hodnocení, pak se v tomto workshopu bude jednat pouze o sebehodnocení vlastní práce.
Hodnocení musí být odsouhlasena - pokud je zde nastavena hodnota "Ano", pak hodnocení od studentů jsou přístupná k recenzi od ostatních studentů. Jestliže ostatní studenti nesouhlasí s hodnocením původního hodnotitele, bude vyhodnocovací proses pokračovat dokud nebudou všichni souhlasit nebo dokud nevyprší čas určený pro danou úlohu.
Skrýt počet bodů až do souhlasu - tato položka umožňuje učiteli skrýt bodové hodnocení před ostatními hodnotiteli dokud nezískají souhlas všech hodnotitelů. Pokud je zde nastavena hodnota "Ano", všechny bodované části hodnocení jsou skryty - studenti mohou vidět pouze komentáře těch druhých. Známky se objeví až poté co bude dosažen vzájmený souhlas všech zúčastněných hodnotitelů. (To je zmatek, co?)
Maximální velikost - jak velký může být zaslaný projekt.
Uzávěrka - kdy bude workshop uzavřen. Po tomto datu se objeví všechny známky (pokud byly předtím skryty) a vzájemné ohodnocování bude ukončeno.

Doporučení Než se pustíte do praktického využívání modulu Workshop, doporučuji vyzkoušet si daný modul nanečisto. S výhodou můžete v našem systému použít kurz Seznamte se s Moodlem, do nějž se můžete přihlásit jako tutor i jako student. Bližší informace najdete přímo na našich internetových stránkách.