5.8. Cvičení

Cvičení v CMS Moodle je mocný nástroj. Ve cvičení učitel žádá studenty o provedení praktické práce. Může to být sepsání eseje nebo zprávy, příprava přednášky, sestavení tabulky atd. Když student dokončí úkol, musí nejprve provést sebehodnocení své práce, než ji odevzdá učiteli. Jakmile je práce odevzdána, může učitel hodnotit jak studentovo sebehodnocení, tak práci samotnou. Učitel může poskytnout studentovi zpětnou vazbu a případně jej požádat, aby vylepšil svou práci a odevzdal ji znovu.

Vkládání, odevzdávání a hodnocení cvičení - základní kroky:

Vložit cvičení

Zde je popsán způsob jak nastavit základní parametry cvičení.

Nastavit cvičení

Vložení souboru se zadáním cvičení a nastavení položek hodnocení.

Odevzdávání cvičení a sebehodnocení studenta

Student nejprve provede sebehodnocení své práce a pak je mu umožněno práci odevzdat.

Hodnocení odevzdaných prací učitelem

Hodnocení práce učitelem.

Vložit cvičení

Základní informace o vkládaném cvičení jsou zobrazeny na obrázku 83 – „Základní nastavení cvičení“. Doplňující popis je uveden níže.

Základní nastavení cvičení

Obrázek 83. Základní nastavení cvičení

Název - není co dodat

Popis - zde se pouze tutorům připomíná, že skutečné zadání cvičení musí být ve formě souboru ve Wordu nebo PDF, či jako stránky HTML někde na webu. Toto zadání se musí do cvičení vložit ještě předtím, než je cvičení zpřístupněno studentům. Níže je uvedeno, jak vložit zadání cvičení.

Body za hodnocení ... - zde můžete nastavit maximální počet bodů, které studentovi udělíte za to, že dobře ohodnotil svou vlastní práci. V našich zeměpisných šířkách nejsme zvyklí nechávat studenty hodnotit jejich práci, mnozí z vás zde asi nastaví 0. (Ale kdo ví?)

Body za řešení - tyto body udělíte studentovi za vykonání jeho cvičení. Body za hodnocení a za řešení se sčítají a dohromady dávají celkový počet bodů za toto cvičení.

Bodovací strategie - popis významu uvedeného políčka je poněkud složitější. Jesliže máte odvahu, dobrou angličtinu a chuť experimentovat, prostudujte si nápovědu k tomuto políčku. Základní nastavení je zde Nahromaděný a já vám doporučuji tuto hodnotu neměnit.

Zpracování více řešení - tato volba určuje, jak bude u cvičení vypočítáno konečné bodové hodnocení pro studenty. Pokud dojde k několikanásobnému odevzdání řešení, může učitel buď použít nejlepší bodové hodnocení nebo průměr bodových hodnocení ze všech odevzdaných odpovědí. Tato volba může být změněna kdykoli během cvičení. Jakákoli změna má okamžitý efekt na stránce Správa/Body... (samozřejmě pokud se vyskytuje několikanásobná odpověď).

Počet komentářů, položek hodnocení, bodů, kritérií nebo kategorií v oddílu - většinou necháme nastavenou hodnotu 1 (student odevzdává jedinou práci a tu hodnotíme jako celek).

Srovnání hodnocení - porovnává se zde sebehodnocení studenta a hodnocení učitele. Pokud povolujete studentům sebehodnocení, pak doporučuji nastudovat nápovědu k této položce.

Největší možná velikost - jestliže je součástí cvičení přiložení souboru třeba ve Wordu, pak je zde možno nastavit jaká bude maximální velikost souboru, kterou nám studenti v tomto cvičení mohou odevzdat.

Uzávěrka - Konečné datum, do kdy ještě může student práci odevzdat.

Počet položek v ligové tabulce - Ligová tabulka je zajímavý termín a označuje zde seznam odevzdaných prací a studentů s příslušným bodovým hodnocením. Dotyční se pak mohou srovnávat v rámci cvičení s ostatními a vidí, jakých úspěchů/neúspěchů dosáhli. Tato volba řídí zobrazování ligové tabulky na konci cvičení, nastavíte zde, kolik prvních nejlepších prací odevzdaných v daném cvičení bude zobrazeno. Jestliže je zde nastavena hodnota 0, pak se ligová tabulka nebude po ukončení cvičení zobrazovat.

Skrýt jména před studenty - Tato volba řídí, zda-li budou zobrazována i jména studentů v ligové tabulce. Základní nastavení zakazuje zobrazování jmen a ligová tabulka je tak anonymní.

Nastavit cvičení

Tím že jsme provedli počáteční nastavení cvičení, jsme odvedli kus solidní práce, ale jsme teprve v polovině fáze nastavení. Nyní tedy máme v příslušném týdnu vloženo cvičení a nastaveny některé základní parametry. Nastavení je potřeba dokončit a proto klikněte na položku cvičení a měli byste vidět podobný obrázek jako je 84 – „Cvičení 1. fáze“.

Cvičení 1. fáze

Obrázek 84. Cvičení 1. fáze

V této první fázi 1. Nastavení cvičení se musí ještě do cvičení vložit zadání a doplnit položky hodnocení. Pro vložení zadání klikneme na odkaz Odeslat popis cvičení a přepneme se na stránku zobrazenou na obr. 85 – „Cvičení 1. fáze - vložit zadání“.

Cvičení 1. fáze - vložit zadání

Obrázek 85. Cvičení 1. fáze - vložit zadání

Vložíme název zadání a vyhledáme pomocí tlačítka Procházet... soubor se zadáním cvičení na našem disku. Poté vložíme toto zadání do cvičení stisknutím tlačítka Vložit tento soubor.

Zadání může být do jednoho cvičení vloženo několik a studentům se pak náhodně přidělí různé úlohy.

Výborně, máme přidáno do systému alespoň jedno zadání a teď musíme ještě kliknout na odkaz Doplňte položky hodnocení. Zde se nastavuje typ škály, kterou budeme dané cvičení hodnotit, pro většinu českých pedagogů asi bude nejpřijatelnější použít hodnoty, jako na obrázku 86 – „Cvičení 1. fáze - doplnit položky hodnocení“.

Cvičení 1. fáze - doplnit položky hodnocení

Obrázek 86. Cvičení 1. fáze - doplnit položky hodnocení

V hlavním menu jsme nastavili pouze jedinou položku, kterou budeme ve cvičení bodovat a do textového políčka Položka 1: vepíšeme charakteristiku této položky. Typ škály je pro jednoduchost zvolen jako Počet bodů ze 100. Váha položky určuje poměrnou důležitost konkrétní položky ve srovnání s ostatními.

Sláva, nyní můžeme přejít ke druhé fázi a tou je 2. povolení hodnocení a odevzdávání pro Student. Takže myškou klikněte na tento odkaz a od této chvíle mají Studenti možnost odevzdávat svá cvičení.

Jakmile přejdeme do druhé fáze, objeví se nám na této stránce odkaz XXX Studenty odevzdané úkoly k hodnocení, kde to XXX je číslo, udávající počet studentů, kteří již odevzdali svůj úkol k hodnocení.

Odevzdávání cvičení a sebehodnocení studenta

Nyní se podívejme na to, jak daný problém vidí studenti. Student se přihlásí do systému, přepne se do požadovaného kurzu a v něm klikne na uvedené cvičení. Na obrazovce pak uvidí něco obdobného jako na obrázku 87 – „Jak to vidí student“

Jak to vidí student

Obrázek 87. Jak to vidí student

 1. Nejprve by si měl student přečíst silný černý text z obrázku 87 – „Jak to vidí student“ a zařídit se podle něj.

 2. Podle instrukcí si přečte zadání, které jsme do cvičení nahráli jako obyčejný MS Word subor (může to být také HTML stránka nebo textový soubor TXT).

 3. Jakmile si zadání přečte, klikne student na odkaz Hodnotit a objeví se mu stránka jako na obrázku 88 – „Sebehodnocení studenta“.

  K čemu že to vlastně je?

  Tento hodnotící formulář je určen především pro to, aby studentům ukázal, jak bude jejich práce hodnocena učitelem. Od studentů se požaduje vyplnění tohoto formuláře předtím, než budou moci odeslat své vypracované cvičení. Tento formulář není zaslán učiteli, když jej uložíte tlačítkem Uložit mé hodnocení. Můžete se k tomuto formuláři vrátit a klidně jej pozměnit (a svou práci/cvičení rovněž) kolikrát budete chtít, než jej skutečně odešlete.

  Povšimněte si, že ačkoliv máte tu možnost, nejste povinni odesílat učiteli svou práci okamžitě po vyplnění tohoto formuláře. Ovšem, když je práce a s ním i vaše sebehodnocení odesláno, tak už nebudete mít možnost něco zde upravovat.

  Vřele doporučuji přečíst si nápovědu k této položce. Je sice v angličtině (zatím), ale věřím, že vy si poradíte.

Sebehodnocení studenta

Obrázek 88. Sebehodnocení studenta

 1. Po vyplnění hodnocení stiskněte tlačítko Uložit mé hodnocení a vrátite se, milí studenti, na předchozí stránku, ovšem nyní máte už možnost připojit a odeslat soubor se svou hotovou prací vašemu učiteli (viz. obrázek 89 – „Studenti mohou odevzdat svou práci“).

  Nemusíte svou práci odevzdávat hned, ale pozor na to, abyste nepromeškali konečný termín odevzdání práce. Samozřejmě je vhodné uvést nějaký název a pak vložit soubor. Pokud soubor vložíte (odešlete ho), budete mít ještě možnost vzít svůj krok zpátky a třeba soubor odstranit a nahrát nový, vylepšený, ale jen do té doby, než uplyne konečný termín nebo než to zakáže učitel.

Studenti mohou odevzdat svou práci

Obrázek 89. Studenti mohou odevzdat svou práci

 1. Po odeslání vaši práce, milí studenti, budete mít možnost změnit jak svoje sebehodnocení, tak i práci. Pokud se přihlásíte do cvičení a nebude ještě konec termínu, uvidíte něco jako obrázek 90 – „Studenti mohou změnit sebehodnocení i svou práci“. Co s jednotlivými položkami můžete dělat netřeba vysvětlovat.

Studenti mohou změnit sebehodnocení i svou práci

Obrázek 90. Studenti mohou změnit sebehodnocení i svou práci

Hodnocení odevzdaných prací učitelem

Jakmile student odevzdá práci, učitel ji může ohodnotit. Na obrázku 83 – „Základní nastavení cvičení“ je zobrazen odkaz Správa, na který lze kliknout a učitel se přepne na stránku s hodnocením 91 – „Hodnocení práce - odkaz Správa“.

Hodnocení práce - odkaz Správa

Obrázek 91. Hodnocení práce - odkaz Správa

Na obrázku 91 – „Hodnocení práce - odkaz Správa“ může učitel zobrazit sebehodnocení studentů a samozřejmě také ohodnotit samotnou práci (viz. obrázek 92 – „Bodování odevzdané práce“). Může tuto práci klidně vrátit studentovi k přepracování nebo ji odstranit.

Bodování odevzdané práce

Obrázek 92. Bodování odevzdané práce

Informace Problematika zadávání a vyhodnocování cvičení v Moodle je docela složitá, takže pro její pochopení bude nejspíše nutné nastudovat ji tzv. na "vlastních chybách". A proto zkoušejte, testujte a pokud se rozhodnete nepoužívat tento styl hodnocení, pak je to vaše plné právo.

Doporučení Pro většinu z vás (z nás) je plně dostačující činnost, která se v Moodle skrývá pod označením Úkol. Zde studenti jednoduše odevzdají práci a ta je jim tutorem obodována. Žádné složité nastavování a výpočty bodování. Jakým zpúsobem zadávat a hodnotit v Moodle úkoly je uvedeno v kapitole 5.3 – „Úkol“.