5.4.5. Import otázek ze souboru

Jak už bylo zmíněno výše, je možné napsat si na vlastním počítači jednoduchý textový soubor, například v Notepadu, do něhož na základě nějakého formátu nadefinujeme naše vlastní otázky (úlohy), které následně importujeme do systému (do některé z kategorií).

Při tvorbě textového souboru s otázkami je zapotřebí zvolit určitý formát, aby systém poznal, co je otázka a co je odpověď, která odpověď je správná, atd. Systém Moodle umí rozeznávat docela velké množství různých formátů: GIFT, Aiken, AON, ...

Aiken

Aiken je asi ten nejjednodušší formát ze všech. Umí vytvářet pouze otázky s vícenásobnou odpovědí, ale mnohdy to postačuje pro naše účely. Níže je naznačen vzhled souboru, který má definovány 4 otázky ve formátu Aiken (obrázek 72 – „Testové otázky ve formátu Aiken“).

Testové otázky ve formátu Aiken

Obrázek 72. Testové otázky ve formátu Aiken

GIFT

Formát importovaných otázek do testů "GIFT". Tento formát je o něco složitější než předchozí, ale jeho možnosti jsou nepoměrně rozsáhlejší.

GIFT je nejkomplexnější importační formát vhodný pro importování textových otázek z textového souboru do Moodlu. Obsahuje podporu pro Multi-choice, True-False, Short Answer, Matching a Numerical typy otázek, stejně jako otázek obsahujících vkládání ____________ chybějících slov. Textový soubor může obsahovat různé typy otázek, komentáře, názvy otázek, odezvy a hodnocení otázek pomocí vah a procent.

Kódování souboru musí být windows-1250, čili je možné jej napsat v každém textovém editoru v prostředí Windows, včetně aplikace Word s následným uložením jako čistý text bez formátování. Tato úprava je specifická pro instalaci CMS Moodle na OPF.

Mezi jednotlivými otázkami musí být prázdný řádek.

Testové otázky ve formátu GIFT

Obrázek 73. Testové otázky ve formátu GIFT

Typy otázek ve formátu GIFT

Multiple-Choice

Špatné odpovědi jsou značeny prefixem "~" a správné s prefixem "=". Jak se v MS Windows napíše znak "vlnovka" a další speciální znaky je uvedeno v této kapitole v části Speciální znaky.

Jaké je hlavní město České republiky?
{~Ostrava ~Brno =Praha}
  

Příklad 1. GIFT - Multiple-Choice

Missing word _______

se automaticky vloží dovnitř otázky tehdy, jsou-li složené závorky s odpověďmi uvnitř věty.

Město {~Ostrava ~Brno =Praha} je hlavním městem České republiky.
  

Příklad 2. GIFT - Missing word

Short answer

Veškeré odpovědi jsou značeny prefixem "=".

Hlavním městem České republiky je {=Praha}.
   
1 + 2 = {=tři =3}.
  

Příklad 3. GIFT - Short answer

True - False

U těchto typů otázek jsou otázky značeny jako "TRUE" (pravda) nebo "FALSE" (nepravda) nebo jejími zkratkami "T" nebo "F".

Hlavním městem České republiky je Praha.{T}
  

Příklad 4. GIFT - True - False

Matching

Tento typ je používán v případě potřeby přiřazení odpovědí různým objektům. Jednotlivé páry začínají prefixem "=" a objekt je od odpovědi oddělen "->". U tohoto typu otázky musí být minimálně 3 spojující páry.

Přiřaďte hlavní města odpovídajícím státům. 
{
 =Kanada -> Ottawa
 =Česká republika -> Praha
 =Slovensko -> Bratislava
}
  

Příklad 5. GIFT - Matching

Numerical

Numerické odpovědi začínají prefixem "#" a mohou obsahovat odchylku, která následuje správnou odpověď a je oddělena ":". Například pokud je správná odpověď něco mezi 1.5 a 2.5 pak správný zápis je {#2:0.5}, což znamená 2 s odchylkou 0.5. Pokud není specifikována žádná odchylka, bere se jako výchozí 0. Další možný zápis je pomocí minima a maxima jako: {1.5..2.5}.

Ve kterém roce proběhla sametová revoluce? {#1989}.

Jaká je hodnota čísla pí (na 3 desetinná místa)? {#3.1415:0.0005}

Jaká je hodnota čísla pí (na 3 desetinná místa)? {#3.141..3.142}
  

Příklad 6. GIFT - Numerical

Moodle web interface neumožňuje vytváření vícenásobných numerických odpovědí, ale stejného výsledku lze dosáhnout právě použitím GIFT formátu vážených odpovědí.

Ve kterém roce proběhla sametová revoluce?
{#
 =1989:0
 =%50%1989:2
}
  

Příklad 7. GIFT - vícenásobné numerické odpovědi

Další volby - komentáře, odezvy, apod.

Jako další volby, kromě typů otázek, lze používat komentáře, názvy otázek, odezvu a vážené procentuální odpovědi.

Komentáře

Komentáře je možné psát k otázkám téměř libovolně. Při importu do Moodle budou ignorovány. Komentář musí začínat dvojitým lomítkem "//".

//Otázku vytvořil Jan Novák 2003
Ve kterém roce proběhla sametová revoluce?
{#
=1989:0
=%50%1989:2
}
  

Příklad 8. GIFT - Komentáře

Názvy otázek

Název otázky lze specifikovat vložením "::" před a za název otázky. Pokud není uveden název otázky, pak se za název bude považovat celá otázka.

::Dějiny ČR::Ve kterém roce proběhla sametová revoluce?
{#
=1989:0
=%50%1989:2
}
  

Příklad 9. GIFT - Názvy otázek

Odezva - "feedback"

Každý typ otázky může obsahovat odezvy. Odezva se píše za odpověď s prefixem "#".

Jaké je hlavní město České republiky?
{
~Ostrava#No skoro dobře
~Brno#Zcela mimo
=Praha#Ano, skvěle
}
  

Příklad 10. GIFT - Odezva

Pro Multiple-Choice typy otázek je odezva zobrazena pouze u vybrané odpovědi. Pro Short answer se zobrazuje u odpovědi, která je obsažena v definici otázky. U otázek True-False je zobrazena odezva při volbě špatné odpovědi.

Procentuální vážení odpovědí

Procentuální vážení odpovědí je možné jak u Multiple-Choice tak u Missing word typů otázek. Prefixem u otázek MC je "~" u otázek mw je "=" následováno procentem v procentech "%50%". Odpovědi mohou být následovány odezvou.

::Dějiny ČR::Ve kterém roce proběhla sametová revoluce?
{#
=1989:0#Ano správně.
=%25%1990:2#Tato odpověd není zcela správná.
}
  

Příklad 11. GIFT - Procentuální vážení odpovědí 1

::Dějiny ČR:: Jaké barvy má česká státní vlajka?
{
=červenou, modrou, bílou#Velmi správně.
~%50%červenou, modrou, zelenou#Tato odpověd není zcela správná.
~%50%červenou, zelenou, bílou#Tato odpověd není zcela správná.
}
  

Příklad 12. GIFT - Procentuální vážení odpovědí 2

Upozornění

V případě používání vážených odpovědí u otázek typu MC, kde není uvedena jediná správná odpověď ale několik, např:

::Dějiny ČR:: Jaké barvy má česká státní vlajka?
{
~červenou, zelenou, žlutou.
~%50%červenou, modrou, zelenou.
~%50%červenou, zelenou, bílou.
~červenou, zelenou, černou.
}
  

Příklad 13. GIFT - Vážené odpovědi u otázek Multiple-Choice (špatně)

je možné, že student zatrhne všechny odpovědi a dosáhne tak 100%. Aby tato situace nastala pouze při zaškrtnutí dvou 50%-tních odpovědí, je nutno stanovit otázku takto:

::Dějiny ČR:: Jaké barvy má česká státní vlajka?
{
~%-50%červenou, zelenou, žlutou.
~%50%červenou, modrou, zelenou.
~%50%červenou, zelenou, bílou.
~%-50%červenou, zelenou, černou.
}
  

Příklad 14. GIFT - Vážené odpovědi u otázek Multiple-Choice (správně)

Součet procent by měl činit 100.

Speciální znaky

V případě nutnosti použít speciální znaky zobrazené níže je nutné psát je s prefixem "\": (Znak "\" se v operačním systému Windows napíše tak, že stiskneme klávesu pravý Alt Gr a klávesu Q.)

Jak se píšou některé speciální znaky v systému MS Windows? - třeba takhle:

Speciální znak

Název znaku

Klávesová kombinace

Zápis s prefixem

\ zpětné lomítko (backslash) Alt Gr+Q nebo Alt+92 \\
~ vlnovka (tilda) Alt+126 \~
= rovnítko běžné klávesy \=
# mřížka (sharp) Alt Gr+X nebo Alt+35 \#
{ levá složená závorka Alt+123 \{
} pravá složená závorka Alt+125 \}

Tabulka 2. Speciální znaky v systému MS Windows

Alt Gr se většinou označuje pravá klávesa Alt, kdežto levá klávesa Alt se označuje pouze Alt.

Poznámka Pro uživatele systému Windows není tato informace příliš důležitá, ale i oni si ji mohou do svého deníčku poznamenat . Při importu textových souborů s otázkami do systému Moodle, systém předpokládá, že mají tyto soubory nastavenu znakovou sadu windows-1250. Takže pokud píšete uvedené textové soubory například pod Linuxem, pak nezapomeňte provést konverzi z iso-8859-2 na windows-1250 například pomocí programu iconv.