1. Úvod

Tato příručka je určena především běžným uživatelům CMS Moodle, nicméně je vhodné alespoň zkratkovitě pohovořit i o věcech s tématem úzce souvisejících. Snahou autora příručky je co největší názornost a stručnost, takže zde očekávejte méně textu a více obrázků nebo videoukázek. Obsah se bude snažit brát zřetel i na uživatele, kteří nejsou příliš sběhlí v práci s počítačem, ale jsou schopni alespoň tzv. "brouzdat" po internetu a používat prohlížeč internetových stránek. A nyní trochu terorie a pojmů, na něž můžete v textu narazit.

Co je to e-learning?

Jednoduše řečeno: "E-learning je výuka s využitím výpočetní techniky a internetu." Předchozí větu asi nelze považovat za vyčerpávající definici, ovšem docela přesně vystihuje podstatu problematiky. V praxi se můžete setkat s několika různými zápisy slova e-learning, například : eLearning, elearning, e-Learning, atd.

Lidé byli po několik staletí zvyklí vyučovat nebo absolvovat výuku "klasickým způsobem", tzn. že studenti navštěvovali školu, kde jim učitelé přednášeli vyučovanou látku, psali s nimi testy nebo prováděli zkoušky, apod. E-learning se snaží umožnit výuku i těm, kteří se z nějakého důvodu nemohou účastnit vyučování osobně, ale mají přístup k internetu a jsou schopni (a ochotni) navštěvovat hodiny tzv. on-line.

LMS Moodle

LMS (Learning Management System) představuje pro běžného uživatele internetovou stránku, kterou si zobrazí ve svém prohlížečí (Internet Explorer, Mozilla, apod.), na této stránce se pak většinou přihlásí svým jménem a přiděleným heslem. Poté může začít samotná výuka po internetu, student si může například:

zobrazovat texty přednášek z daného předmětu,
zasílat e-maily svému učiteli nebo spolužákům, s nimiž předmět navštěvuje,
může psát testy,
posílat učiteli vypracované úlohy,
pomocí chatu přímo komunikovat se spolužáky, apod.

Všechny tyto akce (a mnohem více) by měl umožňovat každý LMS systém. Moodle, který se používá na OPF Karviná, výše uvedené schopnosti obsahuje.

Poznámka Oficiálně se systém Modle označuje jako CMS (Course Management System), ale v této příručce budou oba termíny volně zaměnitelné. Nebudeme bazírovat na maličkostech .

Elearningové kurzy

Opět je možné si zjednodušeně představit takový elearningový kurz jako obyčejný předmět, který je však vyučován prostřednictvím internetu a počítače. Takže místo obyčejných tištěných skript si v LMS zobrazíte jejich elektronickou podobu (například soubor ve Wordu, HTML stránky, soubor PDF, prezentaci v PowerPointu, apod.). Testy rovněž nebudete psát na papír a odevzdávat učiteli, ale přihlásite se do systému, absolvujete test a ten vám může být počítačem přímo ohodnocen, aniž by se musel učitel trápit s jeho opravováním. Podobných vymožeností je zde pochopitelně mnohem více.

Tutor

V oblasti e-learningu se pojmenováním tutor označuje většinou člověk, který vede kurzy. Všimněte si toho slovíčka "vede" v předchozí větě. Znamená to, že tutor není určený k tomu aby přednášel, ale aby studující tzv. "postrkoval" správným směrem.

Různých pojmů a odborných definicí o e-learningu lze na internetu nalézt nepřeberné množství, takže všem zvídavým doporučuji hledat a těm ostatním nabízím možnost začít v další kapitole se samotným Moodlem.

Důležité Pro rychlý začátek práce v LMS Moodle je určena část 2 – „Moodle snadno a rychle“, kde jsou shrnuty ty nejzákladnější postupy a návody ovládání systému Moodle. V kapitolách následujících pak můžete najít podrobnější popis systému a jeho jednotlivých součástí.

Poznámka Pokud na videoukázkách nebo na obrázcích bude vypadat grafická úprava stránek Moodle odlišně od toho, co vám zobrazuje váš internetový prohlížeč, tak se nelekejte. Protože vývoj jde stále kupředu, tak i vzhled stránek se mění, případně mohou přibýt nějaké další funkce v systému, apod. Tato nápověda bude více méně pravidelně aktualizována a doplňována, ale i já jsem jenom člověk, takže mějte strpení .