Zamestnanci - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Zamestnanci

Moja škola

VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľka školy:

Zástupcovia školy:  

Mgr. Beáta Prečuchová

Mgr. Daniela Jorčíková - zástupkyňa štatutárky
RNDr. Patrik Bubelíny, PhD. - zástupca pre pedag. činnosť
Mgr. Adriana Zákalická - zástupkyňa pre 1. stupeň

PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI

I. stupeň  Pf1-4  
Triednictvo

Mgr. Beňačková Ingrid šp.r
Mgr. Bursová Jana 4.B
osobná stránka  
Mgr. Fedorová Jana 1.E
osobná stránka  
Mgr. Gregušová Bibiana 3.D
Mgr. Korenčíková Katarína 4.D
Mgr. Kramlová Marianna 2.A
osobná stránka    krúžok  projekt Erasmus
Mgr. Kuviková Henrieta 2.B
osobná stránka    krúžok
Mgr. Kureková Petra 0.r
Mgr. Longauerová Anna 3.C
Mgr. Lukáčová Mariana
1.C
Mgr. Lunterová Andrea

osobná stránka      materská dovolenka
Mgr. Mazúrová Martina
2.E
osobná stránka  
Mgr. Oravkinová Miroslava 4.C
osobná stránka  
Mgr. Pohančaníková Eva 1.D
Mgr. Sitarčíková-Hrebíčková Jana 3.A
Mgr. Švantnerová Janka 1.A
osobná stránka   
Mgr. Turčinová Erika 2.D
osobná stránka
Mgr. Vatamanová Renáta 2.C osobná stránka
PaedDr. Veverková Vlasta 4.A
Mgr. Zákalická Adriana

Mgr. Žáková Jana 1.B

ŠKOLSKÝ KLUB

Ambrosová Janka

Bošeľová Mária
Dandulová Erika   
Mgr. Cipárová Renáta  

Bc. Kňazeová Ľubomíra  

Krnáčová Anna

Bc. Marková Martina  

Mgr. Škultétyová Janka   

Bc. Vrbovská Gabriela    

osobná stránka
 ŠKD  

II. stupeň
Aprobácia
Triednictvo
Mgr. Baková Eva   
M-Dgeom
osobná stránka v predmete matematika
Mgr. Baxa Martin
Fy-Te

Mgr. Belková Erika  
Sj-Nj

Mgr. Benediková Ingrid
Aj
Mgr. Boľfová Martina
Rj-Aj

RNDr. Bubelíny Patrik, PhD.
Ge-De-Sj-Ov

Mgr. Demianová Erika   
Aj-Sj

Mgr. Faráriková Dáša
Aj-Rj-Ov

Mgr. Fašková Janka  
Sj-Aj
materská dovolenka
Mgr. Fogelová Lucia Anj
PaedDr. Giertlová Zuzana
Hv-Rj

Mgr. Gondová Kristína
Sj-Vv

Mgr. Chrenová Janka
Tv
Mgr. Horanská Jana Bi-Inf
RNDr. Horváthová Dagmar
M-Ch

Mgr. Jorčíková Daniela  
Z-Tv

Mgr. Kafríková Ľubica
M-Ov

Mgr. Kováčiková Lucia
Sj-Ev
materská dovolenka
Mgr. Kleinová Oľga Aj-Hi
Mgr. Kubejová Andrea
Ge-Hi

Mgr. Lenghartová Mária
Nv
Mgr. Medveď Miroslav
Nj-Fy

PaedDr. Návoy Peter
Bi-Te
Mgr. Paučová Marta
M-Ge

Mgr. Prečuchová Beáta
Rj-Ev-Vv

Mgr. Prečuchová Ľubomíra Rj-Nj
Mgr. Récka Eva
M-Pr
Mgr. Ridzoň Martin
Tv-Bi

Mgr. Rusková Magda
Bi-Ch

Mgr. Siroková Janka  
SJ-Vv

Mgr. Šebestová Daniela Sj-D
Mgr. Tichá Andrea
Fi-Hi

PaedDr. Tóthová Martina
Tv

Mgr. Veverková Anna Tch

Mgr. Veverková Anna

M-Tp-Ev


Výchovný poradca pre II. stupeň
Mgr. Rusnáková Martina


Špeciálny pedagóg
Mgr. Rusnáková Martina


Asistenti

Budajová Alena

Mgr. Bukovcová Michaela
Krupová Katarína
Sroková Mariana

NEPEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI

Ekonomické oddelenie

Ing. Goceliaková Erika
Biacovská Františka
Kupcová Anna

Upratovačky

Beňušová Helena
Dropčová Ľudmila

Černáková Iveta
Chovancová Veronika
Lamperová Ľubica

Malastová Jana

Strelcová Eva

Školníci

Kupec Miroslav
Prečuch Pavel

Školská jedáleň

Čajnáková Emília
Astalošová Viera
Daxnerová Jana
Dupejová Katarína
Fillová Ľubica
Fogelová Anna
Koľajová Margita
Berčíková Daniela
Havranová Veronika
Odzganová Janka
Parobeková Eva
Zajaková Miriam

vedúca jedálnehlavná kuchárka
hlavná kuchárka

Aktualizované

Návrat na obsah