Jedálniček - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Jedálniček

Školská jedáleň
od 27.05.2019 do 31.05.2019

od 20.05.2019 do 24.05.2019

od 13.05.2019 do 17.05.2019

od 06.05.2019 do 10.05.2019

od 29.04.2019 do 03.05.2019

od 22.04.2019 do 26.04.2019

Na prehliadanie jedálnička je potrebné mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov, ktorý si stiahnete TU.

Kontakt: tel.: 048/6197811

Vedúca ŠJ -  Čajnáková Emília          
Hlavné kuchárky -  Fillová Ľubica

e-mail: jedalenp2@gmail.com
Pokyny pre platbu, objednávanie a výdaj  stravy

 • stravníci, stravujúci sa v minulom školskom roku nemajú prihlásenú stravu v novom
školskom roku automaticky -  každý školský rok si musia stravu nahlásiť v kancelárii ŠJ

 • každý stravník je prvý deň v novom mesiaci zavedený na obed automaticky,
aj keď strava nie je ešte vyplatená, preto každú zmenu treba nahláiť

 • ak stravník stravujúci sa v ŠJ už nemá záujem o stravovanie, túto zmenu treba ihneď
nahlásiť po obdržaní poštovej poukážky

 • všetky zmeny týkajúce sa stravovania, nahlasovanie a odhlasovanie si robí stravník
v objednávacom boxe prostredníctvom čipovej karty, telefonicky, cez internet, nechať správu na
záznamníku, zavolať na mobil, zaslaním SMS na mobil 24 hod. vopred, alebo ešte
ráno do 6.30 hod. Číslo telefónu je 048/6197811, mobil 0911/311737.

 • záznamník na vyhlasovanie je zapnutý NON-STOP a všetky záznamy sú zaznamenané.
pri zázname na záznamník je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, triedu a dátum, na ktorý deň treba dieťa vyhlásiť

 • strava sa platí poštovou poukážkou, ktorú stravníci obdržia posledný týždeň  v mesiaci,
alebo bankovým prevodom

 • stravník musí vyplatiť stravu najneskôr do 25-eho dňa v  kalendárnom mesiaci
na nasledujúci kalendárny mesiac.

 • v prípade ochorenia je možné zobrať si obed  do obedára len v prvý deň ochorenia,
ostatné dni je potrebné stravu vyhlásiť

 • pri vyplácaní stravného poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom, je potrebné uvádzať
meno dieťaťa a nie rodiča /nakoľko veľa detí má iné priezvisko ako matka/

 • stravu si odoberá stravník prostredníctvom čipovej karty – v prípade zabudnutia, alebo
straty sa náhradný lístok vydáva v čase od 13.45 hod.

 • v prípade straty čipovej karty je potrebné zakúpiť si novú čipovú kartu, aby nedošlo
k odobratiu obeda iným stravníkom

 • strava sa vydáva v čase od 11.30 – 14.00 hod.

 • obedy pre zamestnancov sa do obedára nevydávajú

 • v kancelárii nie je možné meniť obed č.1 na č.2

Z dôvodu zlej platobnej disciplíny za stravu a zefektívnenia výdaja stravy (žiaci ZŠ často nepredkladali pri výdaji stravy stravné lístky) vedenie školy rozhodlo realizovať objednávanie a výdaj stravy pomocou čipových kariet. Súčasne so zmenou systému budú mať držitelia čipových kariet k dispozícii na výber 2 druhy jedál.

Nákup čipovej karty - karta má hodnotu 3,00 € (cena je pohyblivá) a stáva sa majetkom stravníka. Staré bezčipové karty už nie sú v predaji a sú nahrádzané novými. Pri strate karty je potrebné túto stratu neodkladne nahlásiť v kancelárii školskej jedálni, pričom konto stravníka bude zablokované proti nežiaducemu výdaju jedla. Stravník si musí zakúpiť novú čipovú kartu.

Platba - za stravu môže stravník platiť buď poštovou poukážkou alebo príkazom na účet školskej jedálne č. 2055387002/5600. V stravovacom systéme bude platba jednotlivých stravníkov evidovaná na ich kontách. Za stravu musí byť uhradené v dostatočnom predstihu z toho dôvodu, že ku koncu mesiaca musí mať stravník evidovanú platbu na svojom konte. Tento stav je dôležitý preto, aby si stravník na konci mesiaca mohol objednať stravu na prvé dni nasledujúceho mesiaca. Príklad - stravník musí zaplatiť stravu za mesiac december cca. do 26.11., aby si 29.11., resp. 30.11. mohol objednať stravu na nasledujúci mesiac. Stravník si môže uhrádzať stravu aj trvalým príkazom v banke na každý mesiac paušálne 21 pracovných dní x hodnota jedného obedu pre príslušnú kategóriu stravníka. Preplatky za jednotlivé mesiace budú zúčtované sumárne ku koncu školského roku.

Objednávanie stravy - stravník si bude stravu objednávať prostredníctvom objednávacieho terminálu, ktorý je umiestnený v školskej jedálni. Po úhrade za stravu systém automaticky zaeviduje stravníkovi prvé jedlo. Stravník si môže v priebehu mesiaca odhlasovať stravu alebo meniť objednávku na druhé jedlo na jednotlivé dni a to vždy do 14.30 hod. na nasledujúci deň alebo na celý týždeň dopredu na konci týždňa.

Ráno bude sprístupnený objednávací terminál od 7.00 hod., pričom bude možné meniť alebo rušiť stravu iba na nasledujúce dni.                 V objednávacom termináli sa mu zobrazí aktuálny jedálny lístok s výberom 2 druhov jedál a aktuálny stav konta. Odhlasovanie zo stravy bude realizované prostredníctvom objednávacieho terminálu alebo do 6.30 hod. príslušného dňa telefonicky (na záznamník telefónu školskej jedálne 048/6197811). V prípade choroby má stravník nárok prvý deň výdaja obeda do obedára.      

Výdaj stravy - evidencia výdaja stravy bude realizovaná výdajným terminálom pri výdajnom okienku. K dispozícii sú 3 výdajné okienka: 1. druh jedla, 2. druh jedla a výdajné okienko, pri ktorom je vydávaná strava do obedárov - pre dôchodcov, cudzích stravníkov a chorých stravníkov. V prípade, že stravník zabudol čipovú kartu, bude mu strava vydaná až po 13.30 hod., aby sa zabránilo nekalej manipulácii s čipovými kartami. Súčasne si pracovníčka školskej jedálne overí, či na kartu stravníka nebol vydaný obed.

R o z h o d n u t i e  Číslo: R-04/2019  
Číslo: R-04/2019                                                                                             Dátum: 25.02.2019

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno podľa §5 zákona Národnej rady SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe       v školstve a v školskej samospráve v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. VZN -  13/2018, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno rozhodol  s účinnosťou  od 1. marca 2019:

1. o výške stravnej jednotky  podľa vekovej kategórie stravníka nasledovne:

a) na jedno hlavné jedlo
kategória   
celkom
potraviny  
režijné náklady
deti MŠ
1,84 €
0,64 €  
1,20 €
žiaci I. stupeň ZŠ
2,15 €
0,95 €
1,20 €  
žiaci II. stupeň ZŠ
2,21 €  
1,01 €
1,20
žiaci II stupňa športových tried
2,40 €  
1,20 €
1,20
dospelí stravníci
2,32 €      
1,12 €  
1,20b) na jedno doplnkové  jedlo

kategória     
celkom  
potraviny
režijné náklady
deti MŠ – desiata
0,50 €
0,26 €
0,24 €   
deti MŠ - olovrant
0,46 €  
0,22 €
0,24 €úhrada stravníka  podľa kategóriežiaci ZŠ I. st.
0,95 €   


žiaci ZŠ II. st.  
1,01 €


žiaci ZŠ II. stupňa šport. tried
1,20 €


deti ZŠ I. st. HN  
0,00 €  


deti ZŠ II. st. HN     
0,01 €  


deti MŠ desiata
0,26 €

deti MŠ desiata+obed
0,90 €


deti MŠ celodenná strava
1,12 €  


deti MŠ desiata HN
0,00 €


deti MŠ desiata+obed HN  
0,00 €


deti MŠ celoden.strava HN  
0,13 €   


o výške úhrady nákladov za stravovanie v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno od zamestnancov, dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých občanov mesta Brezno a iných stravníkov nasledovne:


(a) zamestnanci ZŠ s MŠ  Pionierska 2, Brezno

náklad na stravovanie
2,32 €
za jedno hlavné jedlo

z toho: náklad zamestnávateľa
1,28 €


príspevok SF    
0,18 €  


náklad zamestnanca
0,86 €   


(b) cudzí stravnícináklad stravníka
2,32 € za jedno hlavné jedlo


Stravník je povinný uhradiť  príspevok  na stravu, ktorý sa hradí vopred mesačne na účet Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno do 25. dňa v kalendárnom mesiaci na nasledujúci kalendárny mesiac.  V prípade, že stravník neuhradí uvedený poplatok v stanovenom termíne, nebude mu od 1. dňa v nasledujúcom mesiaci poskytnutá strava.
Týmto rozhodnutím sa ruší rozhodnutie č. R-344/2018 zo dňa 30.08.2018.


Odôvodnenie:

Za stravovanie detí a žiakov   v súlade s § 140 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  uhrádza zákonný zástupca príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov určí všeobecne záväzným nariadením obec, ktorá je jeho zriaďovateľom.

                                                                                             Mgr. Beáta Prečuchová v.r.

                                                                                                  riaditeľka školy


Celé znenie Smernice č. 7/2008 - Stravovanie v Školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Pionierska 2 Brezno si môžete stiahnuť TU.


Aktualizované

Návrat na obsah